Postanowienia ogólne

 1. Klientem klubu „LaLoba Care&Activity” może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku  dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością.

 2. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest uprzednia rezerwacja telefoniczna (12  425 62 71, 666 290 333), mailowa: recepcja@laloba.pl, poprzez stronę www.laloba.pl lub osobista w klubie.

 3. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów miesięcznych.

 4. Klub oferuje możliwość podpisania umowy długoterminowej na 3, 6 i 12 miesięcy. Warunki umów długoterminowych reguluje odrębny dokument zwany “Umową”.

 5. Honorujemy karty programów partnerskich: Multisport dla dorosłych, Fit Flex,Fit Profit, My Benefit i system OK. Każda z kart akceptowana jest przy jednoczesnym posiadaniu dokumentu tożsamości.

 6. W klubie obowiązują karty członkowskie, które należy założyć podczas drugiej wizyty. Koszt karty to 35 zł. Osoby korzystające z programów partnerskich, kartę zakładają podczas trzeciej wizyty, dodatkowo wymagana jest również obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 60 zł. Z kaucji pobierane będą opłaty w przypadku nieodwołanych nieobecności na zajęciach. Jeśli klientka straci kaucję z powodu dwóch nieodwołanych nieobecności zobowiązana jest na bieżąco uzupełniać kaucję.
  W przypadku zagubienia karty należy wyrobić nową. Koszt nowej karty to 15 zł.

 7. Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości i wyłącznie właściciel ma prawo z niej korzystać.
  Możliwość rezerwacji miejsc na urządzenia, saunę i zajęcia możliwa jest tylko po wydaniu karty członkowskiej. Dla klientów posiadających systemy partnerskie (Multisport, Ok system czy Fit profit) rezerwacja możliwa jest na max. 2 tygodnie.

 8. Karta członkowska uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego klubu.

 9. Ceny karnetów, umów wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.

 10. Opłaty za wejście umożliwiają jednorazowe skorzystanie z jednej opcji z oferty: Zajęć Fitness, Sauny, bieżni Vacu, Platformy Vibra czy Rollmasażu.

 11. Odpłatność za wejście pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć fitness lub maszyn, sauny czy warsztatów.

 12. Centrum nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

 13. Istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć z wykupionego karnetu na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia minimum 4 wejść w kolejnym miesiącu. Zakupu nowego karnetu należy dokonać do 1 tygodnia od wygaśnięcia ważności starego karnetu. Najpierw wykorzystywane są zajęcia z bieżącego karnetu, w następnej kolejności zajęcia zaległe. Zajęcia z poprzedniego miesiąca nie można przepisać już na kolejny miesiąc. Możliwość przeniesienia zajęć jest możliwa w przypadku karnetu na 4, 8 ,12, 16 wejść. Nie dotyczy karnetów open.

 14. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu mailowo (mail: recepcja@laloba.pl)

 15. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych  jak również do odwołania zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia nie przybędzie wymaga minimalna ilość uczestników, tj. 4 osoby. Informacje dotyczące zmiany harmonogramu podane zostaną każdorazowo w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum.

 16. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klientka otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub  w wysokości 50 złotych w celu wymiany zamka.

 17. LaLoba Centrum nie bierze odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Klientkę do klubu i pozostawione bez opieki.

 18. Klientka klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych  wykonywanych na proponowanych zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

 19. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży  należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.

 20. LaLoba Care&Activity  nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.

 21. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 22. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek LaLoba Care&Activity

 23. Kobiet zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, chronionym posiadającym zabezpieczenia zgodne z RODO

 24. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.

 25. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page na Facebooku oraz na stronie www.laloba.pl.

 26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu tj. 15.02.17

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
5. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER, system iGabinet fizjo.
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

Regulamin korzystania z sal fitness

1. Każda z uczestniczek powinna mieć przebrane i czyste buty, nie pozostawiające śladów. W

przypadku ich braku nie będzie mogła korzystać z zajęć. Obuwie nie dotyczy zajęć Pilates oraz Jogi.

2. Prosimy o odkładanie sprzętu na swoje miejsce. Każdy pojemnik na sprzęt jest podpisany, natomiast

maty powinny być odłożone na wieszak.

3. W przypadku wadliwego sprzętu należy ten fakt zgłosić instruktorowi.

4. Prosimy o szanowanie dostępnego dla Pań sprzętu. Na macie nie powinno się stać w butach.

5. Dla zachowania higieny prosimy o przynoszenie ze sobą ręczników do położenia na matę.

6. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy.

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego i współćwiczących.

Wszystkie szczegółowe regulaminy znajdują się na stronie: https://laloba.pl/centrum/regulamin/